Jamila Khang Điền

Jamila Khang Điền

Phát triển dự án:
Hòa Bình
Địa điểm:
TP Hồ Chí Minh - Quận 9
Giải pháp:
Bản lề cửa, Mắt thần, Hít cửa, Chốt âm, Tay đẩy hơi